Ние учим

Мисията на педагога в Частна детска градина АРТИ е да даде на децата възможността свободно да разгърнат безграничния си потенциал за развитие, без да им се отнема детството. Всяко дете има своя индивидуалност, която се изразява в индивидуален темп на развитие, специфични заложби, интереси, потребности, темперамент и характер. Нашият екип от висококвалифицирани педагози отчита всичко това и цели да изгради такъв начин на работа, който да стимулира детето в зависимост от неговите специфични особености. Нашите учители сътворяват техния живот като обогатяващо, смислено и вълнуващо преживяване. Учене чрез игра е мотивът на педагозите в Частна детска градина АРТИ!

Програмата, по която работи екипът ни е съобразена със стандартите в предучилищното образование на МОН. Тя обхваща различни страни от цялостното развитие на детето, необходим обем от знания, умения и навици, така нужни за развитието на детския потенциал. Тя включва следните направления:

 - български език и литература;

 - английски език;

 - социален свят;

 - природен свят;

 - математика;

 - конструктивно-технически и битови дейности;

 - изобразително изкуство;

 - игрова култура;

 - музика;

 - физкултура.

Програмните системи, с които работим са:

Аз съм в детската ясла“, „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателсвтво „Изкуства.

Математка за предучилищна група по системата JUMP MATH.

Английски език по системата Playtime на Oxford University Press.